Privacybeleid

EvdMfotografie respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die je aan mij verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeer ik je over de wijze waarop EvdMfotografie met jouw persoonsgegevens omgaat. Wanneer je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt kunt je contact met mij opnemen via de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens
EvdMfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De persoonsgegevens worden verwerkt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens
 • Inhoud van communicatie via e-mail, telefoon of op andere wijze
 • En natuurlijk de foto’s die ik van jou maak

 

Verkrijging persoonsgegevens
In de meeste gevallen krijg ik jouw persoonsgegevens van je zelf, bijvoorbeeld omdat je een aanvraag voor een fotoshoot doet, een opdracht verleent, jouw visitekaartje aan mij verstrekt, via social media informatie aan mij verstrekt of uit telefoongesprekken of e-mailcontact met jou.

Daarnaast is het mogelijk dat ik jouw persoonsgegevens op een andere manier verkrijg, bijvoorbeeld via een derde in het kader van een offerte of opdracht. Als ik persoonsgegevens verwerk die ik niet zelf van je hebben ontvangen zal dit altijd gebeuren in het kader van de aan mij verstrekte opdracht.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
EvdMfotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), bestaande uit foto’s waarop minderjarigen staan. Na toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger kunnen deze foto’s door EvdMfotografie ook gebruikt worden voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (zoals portfolio, social media, Facebook, Instagram) en in drukwerk (zoals bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes)

 

Grondslagen en doelen
De bovengenoemde persoonsgegevens worden door EvdMfotografie verwerkt voor de volgende doelen:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over mijn dienstverlening
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Om te kunnen communiceren in verband met een offerte, opdracht of uit te voeren werkzaamheden zoals het maken van foto’s
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om een zakelijke relatie te onderhouden
 • Voor administratieve doeleinden
 • Het aanleggen en beheren van een cliëntenbestand
 • Facturering, crediteuren- en debiteurenbeheer
 • Archivering
 • Marketing en relatiebeheer
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen

 

Grondslagen voor de verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens zijn:

 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het nakomen van fiscale verplichtingen
 • Gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld als ik jouw persoonsgegevens verwerk in het kader van de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie
 • Omdat je toestemming hebt gegeven

 

Indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. De verleende toestemming kan te allen tijde door de gever van de toestemming worden ingetrokken. De verwerking van de persoonsgegevens tot aan het intrekken van de toestemming is wel rechtmatig.

Social media
Ik ga graag via het web en (eigen) social media kanalen in dialoog met klanten, gebruikers van mijn diensten en bezoekers van de website over mijn bedrijf, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Ik volg actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Ik behoud mij uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, ik (persoons-)gegevens vastleg. Deze verwerk ik uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring. Ik ben niet verantwoordelijk voor de content die andere gebruikers van social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens. Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met mij op via onderstaande contactgegevens.

Je bepaalt zelf of je mij (actief) volgt en kunt mij altijd weer ontvolgen.

Verstrekking aan derden
Het kan nodig zijn dat EvdMfotografie jouw persoonsgegevens deelt met derde partijen. Dit kan onder meer in het volgende gevallen:

 • Met de derde partij die de (financiële) administratie verzorgt
 • IT-dienstverleners

 

Daarbuiten verstrekt EvdMfotografie jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. EvdMfotografie verkoopt jouw persoonsgegevens nooit. Met bedrijven die jouw gegevens als verwerker in onze opdracht verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EvdMfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

EvdMfotografie verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
EvdMfotografie maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
EvdMfotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De website van EvdMfotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De website van EvdMfotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging
EvdMfotografie neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een gedeelte hiervan) door EvdMfotografie. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover ik beschikken, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Indien je toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar evdmfotografie@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kun je gevraagd worden om je te legitimeren voordat gehoor wordt gegeven aan jouw verzoek. EvdMfotografie reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

EvdMfotografie stelt alles in het werk om te voldoen aan jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals fiscale verplichtingen. Mocht EvdMfotografie om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
EvdMfotografie behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste datum van wijziging wordt onderaan het document weergegeven.

Vragen
Als je meer wilt weten of vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:
EvdMfotografie
Americaanseweg 25
5961 GN Horst
T: 06 53430956
E: evdmfotografie@outlook.com
W: www.evdmfotografie.com

Laatste datum van wijziging: 9 mei 2019