Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van EvdMfotografie, gevestigd te Horst, versie mei 2019.

Artikel 1. Definities
Fotograaf: EvdMfotografie, tevens opdrachtnemer.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht geeft.
Partijen: de Fotograaf en Opdrachtgever samen.
Opdracht: de dienst die of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en Opdrachten die Opdrachtgever aan Fotograaf verstrekt.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 3. Fotograaf is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 3. Aanvaarding Opdracht

 1. De Opdracht wordt als aanvaard beschouwd wanneer Fotograaf de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende offerte retour heeft ontvangen, de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangegeven gebruik te willen maken van de diensten van Fotograaf, Fotograaf een concrete afspraak hebben gemaakt voor foto sessie.

 

Artikel 4. Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Reportages die cadeau zijn gegeven zijn niet inwisselbaar voor geld en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.
 3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.

 

Artikel 5. Aanbiedingen, offertes en betaling

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Fotograaf zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. Indien Opdrachtgever de foto’s voor commerciële doeleinden wil gebruiken dient hij dit vooraf aan te geven, voor commercieel gebruik gelden namelijk andere prijzen.
 3. Betaling vindt plaats in contanten, door het voldoen van een betalingsverzoek (o.a. Tikkie) dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op het op de (digitale) factuur vermelde bankrekeningnummer.
 4. Betaling van facturen dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 5. Geen enkel gebruik van foto’s op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels-)rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de dag dat Opdrachtgever in verzuim is tot op de dag van algehele voldoening.
 7. Als de Opdrachtgever de facturen niet (tijdig) voldoet komen alle kosten die Fotograaf moet maken, zowel in als buiten rechte, om de facturen betaald te krijgen, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de omzetbelasting.
 8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Annulering

 1. Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
 2. Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Fotograaf. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  – Tussen 48 tot 12 uur voor de geplande fotoshoot wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
  – 12 uur of korter voor geplande fotoshoot wordt 100% van de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 3. Geldige redenen voor het annuleren van een reportage zijn ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden.
 4. Fotograaf kan een fotoshoot annuleren in geval van overmacht, waaronder ziekte van de Fotograaf. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ziekte van Fotograaf, alsmede alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fotograaf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fotograaf niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Fotograaf tot aan dat moment te voldoen. Fotograaf is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 8. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de uitgevoerde diensten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering van de diensten of de factuurdatum, aan Fotograaf kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fotograaf in staat is adequaat te reageren. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte diensten en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 9. Auteursrechten

 1. Het auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij Fotograaf.
 2. De Opdrachtgever geeft Fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zowel commerciële als promotiedoeleinden op internet (bijvoorbeeld blog / portfolio / social media / Facebook / Etsy / Instagram / Pinterest) en in drukwerk (bijvoorbeeld flyers, demo-albums of visitekaartjes). De Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 3. Indien de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de Opdrachtgever dit vóór de reservering per email kenbaar te maken.
 4. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel versie voor webgebruik als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Fotograaf. De naam van Fotograaf dient altijd vermeld te worden.
 5. Bij aanschaf van bestanden met de digitale ‘hoge resolutie’ bestanden heeft de Opdrachtgever het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 6. Het is niet toegestaan dat de Opdrachtgever digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fotograaf.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de Opdracht, tenzij Fotograaf de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
 3. Aansprakelijkheid van Fotograaf voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.

 

Artikel 11. Opschorting en opzegging

 1. Fotograaf is gerechtigd (verdere) uitvoering van de Opdracht op te schorten indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan of Opdrachtgever zijn verplichtingen is nagekomen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Fotograaf en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Fotograaf behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte diensten.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische communicatie zoals bijvoorbeeld e-mail, WhatsApp en Messenger, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.
 2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In een dergelijke situatie zullen Fotograaf en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. De Opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in e-mailadres en telefoonnummer, zo spoedig mogelijk door te geven aan Fotograaf.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Fotograaf en Opdrachtgever die mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
 3. Voordat Partijen een beroep op de rechter doen zullen zij zich eerst tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.